کلود سرور (آلمان / فنلاند / آمریکا)

مناسب برای ربات و اپلیکیشن های پرمصرف

Cloud VPS 2GB


CPU 2Core
Ram 2GB
Storage 40GB NVMe
Port 1Gbps
Traffic 20TB
OS Linux
Location Germany / Finland / USA
>>> لوکیشن را در فرم سفارش انتخاب کنید <<<
امکان لغو پس از خرید وجود ندارد ، مطالعه شرایط و قوانین سرویس الزامی می باشد.
قبل از هرگونه خرید ترجیحا از طریق ارسال تیکت نسبت به مشاوره اقدام نمایید.

Cloud VPS 4GB


CPU 3Core
Ram 4GB
Storage 80GB NVMe
Port 1Gbps
Traffic 20TB
OS Linux
Location Germany / Finland / USA
>>> لوکیشن را در فرم سفارش انتخاب کنید <<<
امکان لغو پس از خرید وجود ندارد ، مطالعه شرایط و قوانین سرویس الزامی می باشد.
قبل از هرگونه خرید ترجیحا از طریق ارسال تیکت نسبت به مشاوره اقدام نمایید.

Cloud VPS 8GB


CPU 4Core
Ram 8GB
Storage 160GB NVMe
Port 1Gbps
Traffic 20TB
OS Linux
Location Germany / Finland / USA
>>> لوکیشن را در فرم سفارش انتخاب کنید <<<
امکان لغو پس از خرید وجود ندارد ، مطالعه شرایط و قوانین سرویس الزامی می باشد.
قبل از هرگونه خرید ترجیحا از طریق ارسال تیکت نسبت به مشاوره اقدام نمایید.

Cloud VPS 16GB


CPU 8Core
Ram 16GB
Storage 240GB SSD NVMe
Port 1Gbps
Traffic 20TB
OS Linux
Location Germany / Finland / USA
>>> لوکیشن را در فرم سفارش انتخاب کنید <<<
امکان لغو پس از خرید وجود ندارد ، مطالعه شرایط و قوانین سرویس الزامی می باشد.
قبل از هرگونه خرید ترجیحا از طریق ارسال تیکت نسبت به مشاوره اقدام نمایید.

Cloud VPS 32GB


CPU 16Core
Ram 32GB
Storage 360GB SSD NVMe
Port 1Gbps
Traffic 20TB
OS Linux
Location Germany / Finland / USA
>>> لوکیشن را در فرم سفارش انتخاب کنید <<<
امکان لغو پس از خرید وجود ندارد ، مطالعه شرایط و قوانین سرویس الزامی می باشد.
قبل از هرگونه خرید ترجیحا از طریق ارسال تیکت نسبت به مشاوره اقدام نمایید.