هاست دانلود آلمان سی پنل - cPanel

هاست دانلود آلمان 2 گیگابایت

تحویل فوری و بصورت آنلاین !

 • 2 گیگابایت
  فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 1 عدد تعداد ساخت دیتابیس
 • نامحدود بقیه امکانات
 • بالا سرعت و امنیت
 • به دلیل حجم بالا گرفته نمیشود ( به عهده کاربران ) بک آپ
 • cPanel کنترل پنل
هاست دانلود آلمان 5 گیگابایت

تحویل فوری و بصورت آنلاین !

 • 5 گیگابایت
  فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 2 عدد تعداد ساخت دیتابیس
 • نامحدود بقیه امکانات
 • بالا سرعت و امنیت
 • به دلیل حجم بالا گرفته نمیشود ( به عهده کاربران ) بک آپ
 • cPanel کنترل پنل
هاست دانلود آلمان 10 گیگابایت

تحویل فوری و بصورت آنلاین !

 • 10 گیگابایت
  فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 3 عدد تعداد ساخت دیتابیس
 • نامحدود بقیه امکانات
 • بالا سرعت و امنیت
 • به دلیل حجم بالا گرفته نمیشود ( به عهده کاربران ) بک آپ
 • cPanel کنترل پنل
هاست دانلود آلمان 15 گیگابایت

تحویل فوری و بصورت آنلاین !

 • 15 گیگابایت
  فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 4 عدد تعداد ساخت دیتابیس
 • نامحدود بقیه امکانات
 • بالا سرعت و امنیت
 • به دلیل حجم بالا گرفته نمیشود ( به عهده کاربران ) بک آپ
 • cPanel کنترل پنل
هاست دانلود آلمان 20 گیگابایت

تحویل فوری و بصورت آنلاین !

 • 20 گیگابایت
  فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 5 عدد تعداد ساخت دیتابیس
 • نامحدود بقیه امکانات
 • بالا سرعت و امنیت
 • به دلیل حجم بالا گرفته نمیشود ( به عهده کاربران ) بک آپ
 • cPanel کنترل پنل
هاست دانلود 30 گیگابایت

تحویل فوری و بصورت آنلاین !

 • 30 گیگابایت
  فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 6 عدد تعداد ساخت دیتابیس
 • نامحدود بقیه امکانات
 • بالا سرعت و امنیت
 • به دلیل حجم بالا گرفته نمیشود ( به عهده کاربران ) بک آپ
 • cPanel کنترل پنل
هاست دانلود 50 گیگابایت

تحویل فوری و بصورت آنلاین !

 • 50 گیگابایت
  فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 7 عدد تعداد ساخت دیتابیس
 • نامحدود بقیه امکانات
 • بالا سرعت و امنیت
 • به دلیل حجم بالا گرفته نمیشود ( به عهده کاربران ) بک آپ
 • cPanel کنترل پنل