نمایندگی دامنه ملی - Domain Reseller

نمایندگی دامنه ملی - پکیج شماره 1

net.ir , co.ir , org.ir , gov.ir , ir
id.ir , gov.ir , ac.ir , sch.ir , id.ir , .ایران
ثبت دامنه بصورت آنی

 • ملی نمایندگی دامنه
 • ثبت دامنه های
 • 4,800 هزار تومان قیمت ثبت هر دامنه .IR یکساله
 • 3 عدد تعداد ثبت دامنه .IR یکساله
 • دارد ماژول برای WHMCS
 • رایگان نصب ماژول در صورت نیاز برای شما
 • irdomain.plusreseller.net آدرس پنل نمایندگی
نمایندگی دامنه ملی - پکیج شماره 2

net.ir , co.ir , org.ir , gov.ir , ir
id.ir , gov.ir , ac.ir , sch.ir , id.ir , .ایران
ثبت دامنه بصورت آنی

 • ملی نمایندگی دامنه
 • ثبت دامنه های
 • 4,600 هزار تومان قیمت ثبت هر دامنه .IR یکساله
 • 6 عدد تعداد ثبت دامنه .IR یکساله
 • دارد ماژول برای WHMCS
 • رایگان نصب ماژول در صورت نیاز برای شما
 • irdomain.plusreseller.net آدرس پنل نمایندگی
نمایندگی دامنه ملی - پکیج شماره 3

net.ir , co.ir , org.ir , gov.ir , ir
id.ir , gov.ir , ac.ir , sch.ir , id.ir , .ایران
ثبت دامنه بصورت آنی

 • ملی نمایندگی دامنه
 • ثبت دامنه های
 • 4,500 هزار تومان قیمت ثبت هر دامنه .IR یکساله
 • 10 عدد تعداد ثبت دامنه .IR یکساله
 • دارد ماژول برای WHMCS
 • رایگان نصب ماژول در صورت نیاز برای شما
 • irdomain.plusreseller.net آدرس پنل نمایندگی
نمایندگی دامنه ملی - پکیج شماره 4

net.ir , co.ir , org.ir , gov.ir , ir
id.ir , gov.ir , ac.ir , sch.ir , id.ir , .ایران
ثبت دامنه بصورت آنی

 • ملی نمایندگی دامنه
 • ثبت دامنه های
 • 4,360 هزار تومان قیمت ثبت هر دامنه .IR یکساله
 • 25 عدد تعداد ثبت دامنه .IR یکساله
 • دارد ماژول برای WHMCS
 • رایگان نصب ماژول در صورت نیاز برای شما
 • irdomain.plusreseller.net آدرس پنل نمایندگی
نمایندگی دامنه ملی - پکیج شماره 5

net.ir , co.ir , org.ir , gov.ir , ir
id.ir , gov.ir , ac.ir , sch.ir , id.ir , .ایران
ثبت دامنه بصورت آنی

 • ملی نمایندگی دامنه
 • ثبت دامنه های
 • 4,260 هزار تومان قیمت ثبت هر دامنه .IR یکساله
 • 50 عدد تعداد ثبت دامنه .IR یکساله
 • دارد ماژول برای WHMCS
 • رایگان نصب ماژول در صورت نیاز برای شما
 • irdomain.plusreseller.net آدرس پنل نمایندگی
نمایندگی دامنه ملی - پکیج شماره 6

net.ir , co.ir , org.ir , gov.ir , ir
id.ir , gov.ir , ac.ir , sch.ir , id.ir , .ایران
ثبت دامنه بصورت آنی

 • ملی نمایندگی دامنه
 • ثبت دامنه های
 • 4,180 هزار تومان قیمت ثبت هر دامنه .IR یکساله
 • 75 عدد تعداد ثبت دامنه .IR یکساله
 • دارد ماژول برای WHMCS
 • رایگان نصب ماژول در صورت نیاز برای شما
 • irdomain.plusreseller.net آدرس پنل نمایندگی
نمایندگی دامنه ملی - پکیج شماره 7

net.ir , co.ir , org.ir , gov.ir , ir
id.ir , gov.ir , ac.ir , sch.ir , id.ir , .ایران
ثبت دامنه بصورت آنی

 • ملی نمایندگی دامنه
 • ثبت دامنه های
 • 4,100 هزار تومان قیمت ثبت هر دامنه .IR یکساله
 • 100 عدد تعداد ثبت دامنه .IR یکساله
 • دارد ماژول برای WHMCS
 • رایگان نصب ماژول در صورت نیاز برای شما
 • irdomain.plusreseller.net آدرس پنل نمایندگی
نمایندگی دامنه ملی - پکیج شماره 8

net.ir , co.ir , org.ir , gov.ir , ir
id.ir , gov.ir , ac.ir , sch.ir , id.ir , .ایران
ثبت دامنه بصورت آنی

 • ملی نمایندگی دامنه
 • ثبت دامنه های
 • 4,040 هزار تومان قیمت ثبت هر دامنه .IR یکساله
 • 150 عدد تعداد ثبت دامنه .IR یکساله
 • دارد ماژول برای WHMCS
 • رایگان نصب ماژول در صورت نیاز برای شما
 • irdomain.plusreseller.net آدرس پنل نمایندگی
نمایندگی دامنه ملی - پکیج شماره 9

net.ir , co.ir , org.ir , gov.ir , ir
id.ir , gov.ir , ac.ir , sch.ir , id.ir , .ایران
ثبت دامنه بصورت آنی

 • ملی نمایندگی دامنه
 • ثبت دامنه های
 • 4,000 هزار تومان قیمت ثبت هر دامنه .IR یکساله
 • 200 عدد تعداد ثبت دامنه .IR یکساله
 • دارد ماژول برای WHMCS
 • رایگان نصب ماژول در صورت نیاز برای شما
 • irdomain.plusreseller.net آدرس پنل نمایندگی

Powered by WHMCompleteSolution